• image01

FUNKČNÉ VZDELÁVANIE V MEDICÍNE

ZDÔVODNENIE VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

Potreba tohto programu vyplýva z nutnosti úspešne riadiť procesy v zdravotníckych zariadeniach. Vzdelávací program vychádza z legislatívnych požiadaviek a analýzy vzdelávacích potrieb. Absolvovanie vzdelávacieho programu môže byť významným prvkom v riadení a implementovaní zmien, ktoré má manažment nemocnice v prioritách, najmä vo vzťahu skvalitňovania zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Cieľom funkčného vzdelávania zdravotníckeho zamestnanca a odborného zamestnanca získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností (primár oddelenia, vrchná sestra,…).

Tento vzdelávací program je navrhnutý pre všetky cieľové skupiny vedúcich zdravotníckych zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov podľa aktuálne platnej legislatívy a zahrňuje všetky typy zdravotníckych zariadení.  

Ciele vzdelávacieho programu Hlavný cieľ vzdelávacieho programu: Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností.

MODULY:

1. EKONOMICKÉ RIADENIE
2. RIADENIE PROCESOV ODBORNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V PODMIENKACH NEMOCNICE (ODDELENIA)
3. PERSONÁLNE RIADENIE
4. SEBAROZVOJ VEDÚCEHO ZAMESTNANCA

   1. logo_ledum_farlogo_ledum_CB